Agroby – Razvoj pametnog tržišta za teško dostupan biljni otpad

Podatci o prijavitelju

Autor: Darko Milić Zesium mobile doo

Autori: Vladimir Nikić

Država: Srbija

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Zesium Mobile doo

Država: Srbija

Telefon: +381(0)212702280

Email: info_ns@zesium.com

Web: https://zesium.com/

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Agroby – Razvoj pametnog tržišta za teško dostupan biljni otpad

Kratki opis inovacije: Prilikom proizvodnje i prerade prirodnih resursa, namenjenih preradi u finalne prehrambene proizvode za tržište, nastaju različiti sekundarni tokovi. Ovi tokovi se definišu kao nusproizvodi hrane i otpad, u zavisnosti od mogućnosti njihovog daljeg korišćenja. Valorizacija ovih sekundarnih sirovina stvara ekonomske koristi. Značajno doprinosi održivom upravljanju prirodnim resursima, smanjujući zavisnost od neobnovljivih resursa i nema negativnih uticaja na životnu sredinu.

Duži opis inovacije: Otpad od hrane se obično definiše kao biomasa bez ikakve vrednosti u ovom trenutku, dok nusproizvodi imaju nivo iskorišćenosti razvijen do određenog nivoa. Valorizacija ovih sekundarnih sirovina stvara ekonomske koristi. Značajno doprinosi održivom upravljanju prirodnim resursima, smanjujući zavisnost od neobnovljivih resursa i nema negativnih uticaja na životnu sredinu. Prema pregledu izveštaja, objavljenom na veb stranici GrandViev, veličina globalnog tržišta upravljanja otpadom od hrane procenjena je na 34,22 milijarde dolara u 2019. Očekuje se da će se proširiti po kombinovanoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) od 5,4% od 2020. do 2027. Ovaj rast se pripisuje rastućoj zabrinutosti oko bacanja hrane na globalnom nivou. U nastojanju da iskoristimo naučna saznanja o primeni biljnog otpada u različitim tehnološkim procesima, shvatili smo da je edukacija poljoprivrednih proizvođača ključna. Kroz obrazovanje, oni bolje shvataju da sve što se za njih smatra otpadom, može biti vredan izvor sirovina za nekog drugog. Na taj način ne samo da se smanjuje uticaj poljoprivredne proizvodnje na životnu sredinu, već se mogu ostvariti i značajan dodatni prihod. S druge strane kompanijama iz različitih industrija olakšava se prikupljanje sirovina, koje se koriste u različitim tehnološkim procesima. Konačni cilj je da platforma preraste u berzu na kojoj bi se mogle odvijati sve transakcije. Održivost projekta u prvoj fazi planirana je kroz članarinu i i pružanje drugih usluga poput laboratorijskih analiza i usluga konsultanata, dok bi se u budućnosti prihod ostvarivao procentualnim plaćanjem od već završene prodaje. Pored same trgovine, usluga će uključivati i logistiku i osiguranje kvaliteta.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Agroby - Developing a smart market for hard-to-obtain plant waste

Kratki opis inovacije: During production and processing of natural resources, intended for processing into final food products for market, various secondary streams are produced. These streams are defined as food byproducts and waste, depending on the level of possibility for their further utilization. The valorisation of these secondary raw materials generates economic benefits. It contributes significantly to the sustainable management of natural resources, reducing dependence on non-renewable resources and negative environmental impacts.

Duži opis inovacije: During production and processing of natural resources, intended for processing into final food products for market, various secondary streams are produced. These streams are defined as food byproducts and waste, depending on the level of possibility for their further utilization. Food wastes are usually defined as biomass without any value at the moment, while byproducts have a level of utilization developed to a certain level. The valorisation of these secondary raw materials generates economic benefits. It contributes significantly to the sustainable management of natural resources, reducing dependence on non-renewable resources and negative environmental impacts. According to the report overview, published on the web site GrandView, the global food waste management market size was estimated at USD 34.22 billion in 2019. It is expected to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.4% from 2020 to 2027. This growth is attributed to the rising concerns over food waste globally. In an effort to utilize scientific knowledge on applying plant waste in diverse technological processes, we’ve realized that education of agricultural manufactures is crucial. Through education, they understand better that everything considered as waste to them, can be a valuable raw source to somebody else. That way, not only they reduce the impact of agricultural manufacturing on the environment, but can also reach significant additional revenue. On the other hand, they facilitate collection of raw materials, used in different technological processes, for companies from diverse industries. The final goal is for the platform to grow into a stock market where all transactions could take place. The sustainability of the project in the first stage is planned via membership payments and providing additional services such as consultancy from experts and services of accredited laboratories, while in the future, revenue would be achieved via percentage payment from already completed sales. Beside market place, service will include logistics and quality assurance.

Prednosti inovacije

Glavna prednost u odnosu na konkurenciju je pametan algoritam zasnovan na znanju o tehnologiji upravljanja poljoprivrednim otpadom, uključenost eksperata iz date oblasti, iskustvu u razvoju i vođenju projekata koji uključuju optimizaciju transporta i osiguranje kvaliteta. Još jedna prednost je korišćenje "pametnih ugovora" zasnovanih na tehnologiji blokchain, koji obezbeđuju visok nivo bezbednosti.

Namjena inovacije

Platforma predstavlja rešenje problema poljoprivrednih proizvođača i kompanija iz prehrambene i hemijske industrije, kroz pružanje informacija o vrstama otpada i njegovoj vrednosti na tržištu. Na ovaj način se indirektno sugeriše da bi se određene vrste otpada mogle prodavati – ne samo da bi se postiglo manje zagađenje životne sredine već i smanjili troškovi neophodni za odlaganje otpada i ostvario veći prihod od prodaje. Što se tiče kupaca sirovina, zainteresovane kompanije bi dobile informacije gde mogu da kupe određene sirovine, ali i detalje o svim sirovinama koje se mogu koristiti u određenoj industriji ili za izradu konkretnog proizvoda.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Autorsko pravo (engl. Copyright)

Traženo partnerstvo

Zajedničko ulaganje (engl. Joint venture agreement)
Ugovor o tehničkoj suradnji (engl. Technical cooperation agreement)

Kategorija

Poljoprivredno-prehrambeni sektor ili samo Poljoprivreda

Secured By miniOrange