DESULFIZATOR ZA SMANJENJE ZAGAĐENJA ZRAKA IZ INDIVIDUALNIH KOTLOVNICA

Podatci o prijavitelju

Autor: Dr.sc. Merim Aličić

Autori: Dr.sc. Merim Aličić,dipl.ing.maš

Država: Bosna i Hercegovina

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: JP Elektroprivreda BiH Rudnik uglja ''Kreka'' d.o.o. Tuzla

Država: Bosna i Hercegovina

Telefon: 0387- (0) 61-146-335

Email: merim.alicic@gmail.com

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: DESULFIZATOR ZA SMANJENJE ZAGAĐENJA ZRAKA IZ INDIVIDUALNIH KOTLOVNICA

Kratki opis inovacije: Namjena inovacije: Desulfizator za smanjenje zagađenja zraka je prvenstveno namjenjeno za smanjenje emisije SO 2, iz individualnih ložišta kod škola, bolnica, stambenih zgrada itd, a sve s ciljem poboljšanja kvaliteta zraka, zdravlja ljudi i smanjenje zagađenja okoliša. Tehničko rješenje za smanjenje zagađenja zraka, putem injektiranja krečnjaka u ložište, je najeftinije rješenje za smanjenje emisije SO2. Pomoću ovog postrojenja moguće je eliminisati SO 2 iz dimnih plinova u granicama od 50%-85%.Troškovi izrade jednog ovakvog postrojenja kreću se od 10.000 eura – 20.000 eura, zavisno od snage kotla i potrošnje uglja, odnosno emisije SO2 . Prednost u odnosu na već postojeće rješenje: Trenutno ne postoji niti jedno tehničko rješenje za smanjenje zagađenja zraka iz individualnih kotlovnica. Desulfizator za smanjenje zagađenja zraka, putem injektiranja krečnjaka u ložište, je najeftinije rješenje za smanjenje emisije SO2. Vrlo jednostavno za izradu i montažu istog na individualne kotlovnice.

Duži opis inovacije: DESULFIZATOR ZA SMANJENJE ZAGAĐENJA ZRAKA IZ INDIVIDUALNIH KOTLOVNICA Izlaganje suštine pronalaska Individualne kotlovnice su najveći zagađivači zraka u zimskim mjesecima. Usljed sagorijevanja uglja, dolazi do emisije dimnih plinova iz dimnjaka, čiji uticaj na zdravlje čovjeka, najviše ima sadržaj SO2 (sumpordioksid) u dimnim plinovima. Nakon izlaska dimnih plinova iz dimnjaka, te usljed svoje težine (2,3 kg/m3) i vezivanja sa vlagom u zraku, odnosno kondenzacije dimnih plinova, a koji su teži od vazduha - zraka (1,29 kg/m3), dolazi do povratka dimnih plinova na zemlju – tlo, sumpordioksida i na taj način dolazi do zakiseljavanja zemljišta u prostoru oko dimnjaka. Dimni plinovi koji su nešto lakši, oni će se izvjesno vrijeme zadržavati u zraku i boravak ljudi u tom zagađenom prostoru sa SO2, je direktna izloženost ljudskog organizma bolesti i mogućnosti pojave raka. Jer dovoljno je samo 48 h, da se ćelije u ljudskom organizmu počinju pretvarati u kiselinu, ukoliko se boravi u kiseloj sredini (zagađena sredina sa sumpordioksidom). Godine 1931. njemački znanstvenik Otto Heinrich Warburg (1883.-1970.) primio je Nobelovu nagradu za pronalazak osnovnog uzroka raka. Dr Warburg je otkrio da je stanična kiselost istiskuje kisik, a pomanjkanje kisika u stanicama stvara kiselu sredinu. Dr Warburg je rekao: “Pomanjkanje kisika i kiselost su dvije strane iste medalje: ako netko ima jedno, ima i drugo”. “Oduzmete li zdravoj stanici 35% njenog kisika, možete je pretvoriti u stanicu raka za samo dva dana”, tvrdio je dr Warburg. “Sve normalne stanice imaju apsolutnu potrebu za kisikom, ali tumorske stanice mogu živjeti bez njega. Što znači dovoljno je samo dva dana boravka u zagađenoj kiseloj sredini (zagađenu sumpordioksidom) i ćelije se počinju pretvarati u rak. Pretjerana kiselost krvi i tkiva je jedan od glavnih okidača svih bolesti i degenerativnih stanja. Ljudska krv ima pH vrijednost između 7.3-7.4 kao i morska voda. Ako pH krvi padne ispod 7.1 ili se povisi iznad 7.5 odmah se manifestiraju simptomi neuravnoteženosti. Smrt može brzo nastupiti ako se ne uravnoteži pH vrijednost. Kratki opis inovacije: Hemijski sastav uglja čini sedam hemijskih elementa ( S-sumpor, C-ugljenik, H-vodonik, N-azot, O – kiseonik, W-vlaga i A-pepeo). Samo tri hemijska elementa uz pomoć kiseonika O iz vazduha gore (S-sumpor, C-ugljenik, H-vodonik). Sumpor je žute boje, pri sagorijevanju zajedno sa ugljenikom i vodonikom učestvuje u oslobađanju toplote stvarajući sumpordioksid (SO2) i sumportrioksid (SO3). Bez obzira što dio sumpora sagorijeva, on je nepoželjan u gorivu jer produkti njegovog sagorijevanja štetno djeluju na elemente kotlovskog postrojenja i zagađuju okolinu. Postrojenje za smanjenje emisije SO2 iz individualnih ložišta, radi na tom pricipu da se tokom sagorijevanja uglja, postepeno iznad plamena u ložištu ili u sami dimnjak (zona dimnih plinova) injektira suhi kreč ili krečnjak. Pri čemu dolazi do hemijskog vezivanja - reakcije krečnjaka koji se injektira pomoću mlaznice sa SO2 u dimnim plinovima, te se na taj način SO2 umjesto u dimne plinove odlazi u šljaku. Postrojenje je automatski regulisano pomoću senzora SO2, koji mjeri emisiju SO2 na izlazu iz dimnjaka i u slučaju prekoračenja dozvoljene vrijednsti SO2, kompresor se uljučuje i injektira nove količine krečnjaka u zonu dimnih plinova.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: DESULPHIZER FOR REDUCING AIR POLLUTION FROM INDIVIDUAL BOILER PLANTS

Kratki opis inovacije: Purpose of the innovation: The desulfizer for reducing air pollution is primarily intended for reducing SO 2 emissions from individual fireplaces near schools, hospitals, residential buildings, etc., all with the aim of improving air quality, human health and reducing environmental pollution. The technical solution for reducing air pollution, by injecting limestone into the combustion chamber, is the most effective solution for reducing SO2 emissions. Using this plant, it is possible to eliminate SO 2 from flue gases in the range of 50%-85%. The costs of building one such plant range from 10,000 euros to 20,000 euros, depending on the boiler power and coal consumption, i.e. SO2 emissions. Advantage over an already existing solution: Currently, there is not a single technical solution for reducing air pollution from individual boiler rooms. A desulphizer for reducing air pollution, by injecting limestone into the combustion chamber, is the most effective solution for reducing SO2 emissions. It is very easy to make and install it on individual boiler rooms.

Duži opis inovacije: DESULPHIZER FOR REDUCING AIR POLLUTION FROM INDIVIDUAL BOILER ROOMS Presentation of the essence of the invention Individual boiler houses are the biggest air polluters in the winter months. As a result of the burning of coal, flue gases are emitted from the chimney, the impact of which on human health is mainly due to the content of SO2 (sulphur dioxide) in the flue gases. After the exit of flue gases from the chimney, and due to their weight (2.3 kg/m3) and binding with moisture in the air, i.e. condensation of flue gases, which are heavier than air - air (1.29 kg/m3), there is the return of flue gases to the ground - soil, sulfur dioxide and thus acidification of the soil in the area around the chimney. Flue gases, which are somewhat lighter, will remain in the air for some time, and the presence of people in that polluted area with SO2 is a direct exposure of the human body to diseases and the possibility of cancer. Because it only takes 48 hours for the cells in the human body to start turning into acid, if you live in an acidic environment (a polluted environment with sulfur dioxide). In 1931, the German scientist Otto Heinrich Warburg (1883-1970) received the Nobel Prize for finding the root cause of cancer. Dr. Warburg discovered that cellular acidity displaces oxygen, and a lack of oxygen in the cells creates an acidic environment. Dr. Warburg said: "Oxygen deficiency and acidity are two sides of the same coin: if one has one, one also has the other." "If you deprive a healthy cell of 35% of its oxygen, you can turn it into a cancer cell in just two days," claimed Dr. Warburg. "All normal cells have an absolute need for oxygen, but tumor cells can live without it. Which means that it only takes two days of being in a polluted acidic environment (contaminated with sulfur dioxide) and the cells start to turn into cancer. Excessive acidity of blood and tissues is one of the main triggers of all diseases and degenerative conditions. Human blood has a pH value between 7.3-7.4, just like sea water. If the pH of the blood falls below 7.1 or rises above 7.5, the symptoms of imbalance are immediately manifested. Death can occur quickly if the pH is not balanced. Brief description of the innovation: The chemical composition of coal consists of seven chemical elements (S-sulfur, C-carbon, H-hydrogen, N-nitrogen, O-oxygen, W-moisture and A-ash). Only three chemical elements burn up with the help of oxygen O from the air (S-sulphur, C-carbon, H-hydrogen). Sulfur is yellow in color, during combustion, together with carbon and hydrogen, it participates in the release of heat, creating sulfur dioxide (SO2) and sulfur trioxide (SO3). Regardless of the fact that part of the sulfur burns, it is undesirable in the fuel because the products of its combustion have a harmful effect on the elements of the boiler plant and pollute the environment. The plant for reducing SO2 emissions from individual combustion chambers works on the principle that during coal combustion, dry lime or limestone is gradually injected above the flame in the combustion chamber or into the chimney (flue gas zone) itself. In which chemical bonding occurs - the reaction of the limestone that is injected using a nozzle with SO2 in the flue gases, and in this way the SO2 goes into the slag instead of the flue gases. The plant is automatically regulated by means of a SO2 sensor, which measures SO2 emission at the exit from the chimney and in case of exceeding the permissible SO2 value, the compressor is switched on and injects new amounts of limestone into the flue gas zone.

Prednosti inovacije

Prednost u odnosu na već postojeće rješenje: Trenutno ne postoji niti jedno tehničko rješenje za smanjenje zagađenja zraka iz individualnih kotlovnica. Desulfizator za smanjenje zagađenja zraka, putem injektiranja krečnjaka u ložište, je najeftinije rješenje za smanjenje emisije SO2. Vrlo jednostavno za izradu i montažu istog na individualne kotlovnice.

Namjena inovacije

Desulfizator za smanjenje zagađenja zraka je prvenstveno namjenjeno za smanjenje emisije SO 2, iz individualnih ložišta kod škola, bolnica, stambenih zgrada itd, a sve s ciljem poboljšanja kvaliteta zraka, zdravlja ljudi i smanjenje zagađenja okoliša. Tehničko rješenje za smanjenje zagađenja zraka, putem injektiranja krečnjaka u ložište, je najeftinije rješenje za smanjenje emisije SO2. Pomoću ovog postrojenja moguće je eliminisati SO 2 iz dimnih plinova u granicama od 50%-85%.Troškovi izrade jednog ovakvog postrojenja kreću se od 10.000 KM – 20.000 KM, zavisno od snage kotla i potrošnje uglja, odnosno emisije SO2 .

Zaštita intelektualnog vlasništva

Patent odobren (engl. Patents granted)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor
Zajedničko ulaganje (engl. Joint venture agreement)
Ugovor o licenci (engl. License agreement)
Ugovor o tehničkoj suradnji (engl. Technical cooperation agreement)

Kategorija

Energetske intenzivne industrije

Secured By miniOrange