Implementacija CMOS multipleksera u stanici za kontrolu kvalitete vode za smanjenje troškova u recirkulirajućoj akvakulturi

Podatci o prijavitelju

Autor: Radu Popa

Autori: Radu Popa, Vily Marius Cimpoiasu, Vasile Gherman, Ioana Corina Moga, Gabriel Petrescu

Država: Rumunjska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: DFR Systems

Država: ROMANIA

Email: alinava@inoe.ro

Web: https://recast.inoe.ro

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Implementacija CMOS multipleksera u stanici za kontrolu kvalitete vode za smanjenje troškova u recirkulirajućoj akvakulturi

Kratki opis inovacije: Automatizacija kontrole vode ekonomski je održiva uglavnom u velikim recirkulacijskim farmama akvakulture (RAS). Kako bismo povećali ekonomsku učinkovitost malih RAS farmi, a istovremeno zadržali kvalitetu okoliša, razvili smo novu eko tehnologiju - multiplekserski prekidač za analizu / praćenje / upravljanje / kontrolu svojstava vode. Ovaj multiplekser je srce mjernog i upravljačkog sustava i imat će dvije primarne funkcije: (1) pojednostavljenje sustava, spajanjem različitih elektroda s jednim mjernim uređajem; i (2) automatizacija povezivanjem središnjeg računala s opremom za korekciju sastava vode (uključujući biofiltere). Ovaj će projekt napredovati s razine TRL4 na pilot stanicu razine TRL6 (tehnološki i eksperimentalno validirana). Novost je korištenje "solid state" CMOS elektroničkih multipleksera/sklopki, koji digitalno biraju kombinacije elektroda za različita mjerenja. Ostale novosti su realizacija nove višeelektrodne sonde te nadogradnja softvera za mjerenje, upravljanje i komunikaciju. Ova će ekotehnologija biti validirana u eksperimentalnom RAS-u kako bi se potvrdila njezina učinkovitost u kontroli kemijskih parametara koji su ključni u akvakulturi (pH, O2, NH3, NO2, itd.). Sustav RASCONTROL radit će autonomno, uz korektivne akcije prema stablu odlučivanja u softveru i uz online nadzor. Akvakultura će imati koristi od ovog sustava kontroliranjem kemije vode i smanjenjem operativnih troškova. Spajanje s opremom za pročišćavanje vode također će povećati kvalitetu otpadnih voda iz uzgajališta akvakulture. Projekt predlaže opremu razvijenu na akademskoj razini kako bi se poboljšala održivost RAS farmi tehnološkim prijenosom prema tvrtki koja proizvodi opremu za obradu vode. Ova će implementacija također proširiti raspon potencijalnih korisnika na agencije za zaštitu okoliša, postrojenja za pročišćavanje vode i nadzor/pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, luka i kanala.

Duži opis inovacije: Automatizacija kontrole vode ekonomski je održiva uglavnom u velikim recirkulacijskim farmama akvakulture (RAS). Kako bismo povećali ekonomsku učinkovitost malih RAS farmi, a istovremeno zadržali kvalitetu okoliša, razvili smo novu eko tehnologiju - multiplekserski prekidač za analizu / praćenje / upravljanje / kontrolu svojstava vode. Ovaj multiplekser je srce mjernog i upravljačkog sustava i imat će dvije primarne funkcije: (1) pojednostavljenje sustava, spajanjem različitih elektroda s jednim mjernim uređajem; i (2) automatizacija povezivanjem središnjeg računala s opremom za korekciju sastava vode (uključujući biofiltere). Ovaj će projekt napredovati s razine TRL4 na pilot stanicu razine TRL6 (tehnološki i eksperimentalno validirana). Novost je korištenje "solid state" CMOS elektroničkih multipleksera/sklopki, koji digitalno biraju kombinacije elektroda za različita mjerenja. Ostale novosti su realizacija nove višeelektrodne sonde te nadogradnja softvera za mjerenje, upravljanje i komunikaciju. Ova će ekotehnologija biti validirana u eksperimentalnom RAS-u kako bi se potvrdila njezina učinkovitost u kontroli kemijskih parametara koji su ključni u akvakulturi (pH, O2, NH3, NO2, itd.). Sustav RASCONTROL radit će autonomno, uz korektivne akcije prema stablu odlučivanja u softveru i uz online nadzor. Akvakultura će imati koristi od ovog sustava kontroliranjem kemije vode i smanjenjem operativnih troškova. Spajanje s opremom za pročišćavanje vode također će povećati kvalitetu otpadnih voda iz uzgajališta akvakulture. Projekt predlaže opremu razvijenu na akademskoj razini kako bi se poboljšala održivost RAS farmi tehnološkim prijenosom prema tvrtki koja proizvodi opremu za obradu vode. Ova će implementacija također proširiti raspon potencijalnih korisnika na agencije za zaštitu okoliša, postrojenja za pročišćavanje vode i nadzor/pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, luka i kanala.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: The implementation of CMOS multiplexers in a water quality control station to reduce costs in recirculating aquaculture

Kratki opis inovacije: Water control automation is economically sustainable mostly in large recirculating aquaculture farms (RAS). In order to increase the economic efficiency of small RAS farms, while also maintaining environmental quality, we have developed a novel ecotechnology - a multiplexer switch for the analysis / monitoring / management / control of water properties. This multiplexer is the heart of a measurement and control system and will have two primary functions: (1) simplification of the system, by coupling various electrodes with a single measuring device; and (2) automation by connecting the central computer to water composition correction equipment (including biofilters). This project will advance from TRL4 to a TRL6 level pilot station (technologically and experimentally validated). The novelty is the use of "solid state" CMOS electronic multiplexers / switches, which digitally select electrode combinations for various measurements. Other novelties are the realization of a new multielectrode probe and the software upgrade for measurement, control and communication. This ecotechnology will be validated in an experimental RAS to verify its performance in controlling chemical parameters that are essential in aquaculture (pH, O2, NH3, NO2, etc.). The RASCONTROL system will work autonomously, with corrective actions according to a decision tree in the software and with online supervision. Aquaculture will benefit from this system by controlling water chemistry and by reducing operating costs. Coupling with water treatment equipment will also increase the quality of wastewater from aquaculture farms. The project proposes for equipment developed at academic level, to improve the sustainability of RAS farms by technological transfer toward a company producing water treatment equipment. This implementation will also extend the range of potential users to environmental agencies, water treatment plants, and monitoring / treatment in industrial effluents, ports and canals.

Duži opis inovacije: Water control automation is economically sustainable mostly in large recirculating aquaculture farms (RAS). In order to increase the economic efficiency of small RAS farms, while also maintaining environmental quality, we have developed a novel ecotechnology - a multiplexer switch for the analysis / monitoring / management / control of water properties. This multiplexer is the heart of a measurement and control system and will have two primary functions: (1) simplification of the system, by coupling various electrodes with a single measuring device; and (2) automation by connecting the central computer to water composition correction equipment (including biofilters). This project will advance from TRL4 to a TRL6 level pilot station (technologically and experimentally validated). The novelty is the use of "solid state" CMOS electronic multiplexers / switches, which digitally select electrode combinations for various measurements. Other novelties are the realization of a new multielectrode probe and the software upgrade for measurement, control and communication. This ecotechnology will be validated in an experimental RAS to verify its performance in controlling chemical parameters that are essential in aquaculture (pH, O2, NH3, NO2, etc.). The RASCONTROL system will work autonomously, with corrective actions according to a decision tree in the software and with online supervision. Aquaculture will benefit from this system by controlling water chemistry and by reducing operating costs. Coupling with water treatment equipment will also increase the quality of wastewater from aquaculture farms. The project proposes for equipment developed at academic level, to improve the sustainability of RAS farms by technological transfer toward a company producing water treatment equipment. This implementation will also extend the range of potential users to environmental agencies, water treatment plants, and monitoring / treatment in industrial effluents, ports and canals.

Kategorija

Poljoprivredno-prehrambeni sektor ili samo Poljoprivreda

Secured By miniOrange