Mjesto gdje se isprepliću znanost i inovacije

Autori: PTFOS

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Država: Hrvatska

Telefon: 00385 31 224 300

FAX: 00385 207 115

Email: office@ptfos.hr

Web: http://www.ptfos.unios.hr/index.php

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Mjesto gdje se isprepliću znanost i inovacije

Kratki opis inovacije: Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, uz edukaciju na svim razinama studija i cjeloživotno učenje, primjenjuju se inovativne tehnike ekstrakcije, zelene metode sinteze, iznalaze rješenja za iskorištavanje nusproizvaoda prehrambene industrije i poboljšanje nutritivne vrijednosti proizvoda, razvijaju novi proizvodi i nove analitičke metode. Radimo znanstvena istraživanja, kao i stručna istraživanja u suradnji s gospodarstvom.

Duži opis inovacije: Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek bavimo se istraživanjima u različitim područjima: - Inovativne tehnike ekstrakcije: superkritična fluidna ekstrakcija, ekstrakcija vodom u supkritičnom stanju, ekstrakcija potpomognuta mikrovalovima, ultrazvukom, hladnom plazmom i ekstrakcija eutektičnim otapalima - Zelene metode sinteze: primjena eutektičkih otapala, mikrovalova, ultrazvuka - Iskorištavanje nusproizvoda prehrambene industrije: inkorporacija nusproizvoda u prehrambene proizvode (ekstrudirani snack proizvodi, keksi, čokolada, krem-proizvodi); obrada nusproizvoda filamentoznim gljivama; proizvodnja biološki aktivnih izolata primjenom suvremenih postupaka konzerviranja (sušenjem raspršivanjem, liofilizacijom, enkapsulacijom); imobilizacija enzima na funkcionalnim nosačima na bazi nusproizvoda prehrambene industrije; obrada otpadne vode adsorpcijom - Razvoj novih proizvoda: biopolimerni gelovi kao nositelji bioaktivnih i hlapljivih komponenata; krem-proizvodi; biljni namazi; keksi; čajna peciva; proizvodi na bazi tradicionalnih voćnih sorti; sirupi; kozmetika; biorazgradiva ambalaža Surađujemo s gospodarstvom kroz: - Analitičke metode: kromatografske (HPLC, GC, TLC), spektrometrijske (FTIR, spektrofotometrijske), konduktometrijske i druge metode analize različitih proizvoda: med; masti i ulja; brašno i pekarski proizvodi; voće, povrće i proizvodi; začini, eterična ulja i ljekovito bilje; vino; voda; nusproizvodi - Stručne projekte - Edukacije – cjeloživotno obrazovanje: Tradicionalni i suvremeni postupci prerade ljekovitog bilja; Program testiranja, treninga i edukacije za senzorsku analizu meda; Program edukacije proizvođača slavonske kobasice na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG); Proizvodnja sira i drugih mliječnih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG-ima); Uspostava sustava sigurnosti hrane u ugostiteljskim objektima i malim poduzećima; Edukacija proizvođača slavonskog kulena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG); Kvaliteta voća i povrća, skladištenje, priprema za prodaju i preradu; Senzorska analiza u prehrambenoj industriji; Zdravlje iz tanjura; Suvremeni tehnološki postupci proizvodnje voćnih destilata; Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomske sveučilišne studije; Proizvodnja zanatskog piva; Proizvodnja biljnih ulja i proizvoda na bazi ulja Organiziramo/sudjelujemo u organizaciji ocjenjivanja kvalitete - Sortnih vrsta meda u Hrvatskoj - Rakija i ostalih alkoholnih pića - Voćnih džemova - Piva Obrazujemo: - Prvostupnike inženjere prehrambene tehnologije - Magistre inženjere prehrambenog inženjerstva - Magistre inženjere procesnog inženjerstva - Magistre nutricioniste - Magistre biotehnologije (program na engleskom jeziku) - Sveučilišne specijaliste nutricionizma - Sveučilišne specijaliste za tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda. - Sveučilišne specijaliste sigurnosti i kvalitete hrane - Sveučilišne specijaliste inovacija u proizvodnji hrane - Doktore znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenih polja prehrambene tehnologije i nutricionizma

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: A place where science and innovation intertwine

Kratki opis inovacije: In addition to education at all levels of studies and lifelong learning, the Faculty of Food and Technology, Osijek uses innovative extraction techniques, green synthesis methods, provides solutions for the exploitation of food industry by-products and the improvement of the nutritional value of products, and develop new products and new analytical methods. We do scientific and expert research in co-operation with the economy.

Duži opis inovacije: At the Faculty of Food and Technology, Osijek, we conduct research in various fields: - innovative extraction techniques: supercritical fluid extraction, extraction with water in a subcritical state, microwave-assisted extraction, ultrasound, cold plasma and extraction with eutectic solvents - Green synthesis methods: use of eutectic solvents, microwaves, ultrasound - exploitation of the by-products of the food processing industry: incorporating derivates into food products (extruded snacks, biscuits, chocolate, cream products); the processing of derivates with filament fungi; the production of biologically active isolates using modern conservation procedures (spray drying, lyophilisation, encapsulation); immobilisation of enzymes on functional carriers based on food industry by-products; wastewater treatment by adsorption - development of new products: biopolymer gels as carriers of bioactive and volatile components; cream products; vegetable spreads; biscuits; pastry; products based on traditional fruit varieties; syrups; cosmetics; biodegradable packaging We cooperate with the economy through: - Analytic methods: chromatographic (HPLC, GC, TLC), spectrometric (FTIR, spectrophotometric), conductometric and other methods of analysis of different products: honey; fats and oils; flour and bakery products; fruits, vegetables and products; spices, essential oils and medicinal herbs; wine; water; derivatives - expert projects - Education - lifelong learning: Traditional and modern procedures for processing medicinal herbs; The programme of testing, training and education for sensory analysis of honey; Education programme for Slavonian sausage producers on family farms (family farms); The production of cheese and other dairy products on family farms (agricultural holdings); Establishing a food safety system in restaurants and small enterprises; Education of Slavonian Kulen producers on family farms (OPG); Fruit and vegetable quality, storage, preparation for sale and processing; Sensor analysis in the food industry; Healthy plate; contemporary technological processes for the production of fruit distillates; A programme for the acquisition of missing knowledge, skills and competences to enrol in graduate university studies; Production of craft beer; Manufacture of vegetable oils and oil-based products. We organise/participate in the organisation of quality assessment - varietal honey species in Croatia - Rakija and other alcoholic beverages - fruit jams - beers We educate : - Bachelors of Food Technology - Master of Food Engineering - Master of Nutrition and Food Science - Master of Biotechnology (Interdisciplinary Graduate Study Programme in English) - University Nutrition Specialist - University Specialist in Technology of Traditional Meat Products - University Specialist in Food Safety and Quality - University specialists of innovations in food production - PhD.) in biotechnical sciences, scientific field Nutrition.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Ostalo (engl. Other)

Traženo partnerstvo

Ugovor o tehničkoj suradnji (engl. Technical cooperation agreement)

Kategorija

Poljoprivredno-prehrambeni sektor ili samo Poljoprivreda

Secured By miniOrange