NADES GOODNESS dodaci prehrani

Podatci o prijavitelju

Autor: Manuela Panić

Autori: Ivana Radojčić Redovniković

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: NADES Design d.o.o.

Država: Hrvatska

Telefon: +385998518291

Email: manuela@nades-design.hr

Web: https://nades-design.hr/

Foto galerija

Video galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: NADES GOODNESS dodaci prehrani

Kratki opis inovacije: Otapala na bazi nafte, često korištena u industriji, nose rizike toksičnosti. Zeleni sporazum ima za cilj zamijeniti ih ekološki prihvatljivim alternativama poput prirodnih dubokih eutektičkih otapala (NADES). NADES su netoksične, biorazgradive smjese prirodnog podrijetla koje ostaju tekuće pri sobnoj temperaturi. Povećavaju topljivost i produžuju rok trajanja. Razvijena su tri dodatka prehrani na bazi biljnih ekstrakata korištenjem NADES-a, uz usklađenost s propisima i tržišnim zahtjevima. Laboratorijska istraživanja su pokazala 100 puta veću topljivost polifenola u usporedbi s konvencionalnim otapalima. Ova inovacija u skladu je s ciljevima Green deal-a te promiče sigurnije i ekološki prihvatljivije prakse.

Duži opis inovacije: Otapala na bazi nafte trenutačno se koriste u svim sektorima industrije, a ta otapala su toksična, zapaljiva i hlapljiva. Također, ta otapala uzrokuju 60% svih industrijskih emisija i 30% emisija hlapljivih organskih spojeva. Unatoč svemu navedenom, činjenica je da je prema direktivi 2009/32/EZ (hrana) još uvijek dopušteno konzumirati 2,9 mg/kg heksana ili 6 mg/kg diklorometana dnevno. Cilj Zelenog sporazuma je ekološki zamijeniti takva otapala prihvatljivim alternativama. NADES otapala su mješavine najmanje dva metabolita iz prirode i tekuća su pri sobnoj temperaturi. Ta otapala nisu toksična, biorazgradiva su i neisparna, što osigurava sigurnost radnika u industrijama i povoljno djeluje na okoliš. Naši proizvodi su ekstrakti biljaka u 100% zelenim bio-otapalima nazvanima prirodna eutektička otapala (NADES) - koja u potpunosti mogu zamijeniti korištena toksična otapala u industriji. NADES otapala mogu se pronaći diljem prirode, čak i u ljudskom tijelu. Koristeći ta otapala, razvijena su 3 nova dodatka prehrani - biljni ekstrakti. Prvo su dodaci prehrani osmišljeni korištenjem COSMOtherm softvera u skladu s regulatornim aspektima i istraživanjima tržišta. Zatim su provedena laboratorijska istraživanja. Topljivost aktivnih molekula - polifenola iz biljaka - povećana je 100 puta u usporedbi s konvencionalnim otapalima za ekstrakciju. NADES ekstrakti su 100% netoksični i biorazgradivi. Rok trajanja pri sobnoj temperaturi produljen im je za 3 mjeseca.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: NADES GOODNESS food supplements

Kratki opis inovacije: Petroleum-based solvents, prevalent in industries, pose risks due to toxicity and emissions. The Green Deal aims to replace them with eco-friendly alternatives like Natural Deep Eutectic Solvents (NADES). NADES are non-toxic, biodegradable mixtures from nature, liquid at room temperature. They enhance solubility and extend shelf life. Three plant-based food supplements were developed using NADES, meeting regulatory and market requirements. Lab studies demonstrated a 100-fold increase in solubility of polyphenols compared to conventional solvents. These innovations align with the Green Deal's objectives, fostering safer and environmentally friendly practices.

Duži opis inovacije: Petroleum-based solvents are currently used in all areas of industry, and these solvents are toxic, flammable, and volatile. Also, these solvents are the cause of 60% of all industrial emissions and 30% of emissions of volatile organic compounds. Despite all of the above, the fact is that in the 21st century according to the directive 2009/32/EC (Food) it is still allowed to consume 2.9 mg/kg of hexane or 6 mg/kg of dichloromethane per day. The goal of the green deal is to replace such solvents in an ecological way with acceptable alternatives. NADES solvents are mixtures of at least two metabolites from nature and are liquids at room temperature. These solvents are non-toxic, biodegradable, and non-volatile, which ensures safety for workers in industries and is favorable for the environment. Our products are plant extracts in 100% green bio-solvents named natural deep eutectic solvents (NADES) - that can fully replace used toxic solvents in industry. NADES can be found throughout nature, even in the human body. Using those solvents, 3 novel food supplements were developed - plant-based extracts for application in the food industry. First, food supplements were designed using COSMOtherm software in agreement with regulatory aspects and market research studies. Secondly, lab-scale studies were performed. Solubility of active molecules – polyphenols from plants were enhanced 100 x compared to the conventional extraction solvent. The NADES-based extracts are 100% non-toxic and biodegradable. The shelf life at room temperature is prolonged for 3 months.

Prednosti inovacije

Topljivost aktivnih molekula iz biljaka povećana je 100 puta u NADES otapalima u usporedbi s konvencionalnim otapalom za ekstrakciju. Ekstrakti na bazi NADES-a su 100% netoksični i biorazgradivi. Rok trajanja na sobnoj temperaturi produžen je za 3 mjeseca.

Namjena inovacije

Dodaci prehrani

Zaštita intelektualnog vlasništva

Poslovna tajna (engl. Secret Know-how)
Žig (engl. Trademarks)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor
Zajedničko ulaganje (engl. Joint venture agreement)
Ugovor o licenci (engl. License agreement)
Ugovor o tehničkoj suradnji (engl. Technical cooperation agreement)

Kategorija

Poljoprivredno-prehrambeni sektor ili samo Poljoprivreda

Secured By miniOrange