Projekt Naturavita – Monitoring kukaca

Podatci o prijavitelju

Autor: Kristina Kovačević

Autori: Goran Vignjević, Kristina Kovačević, Nataša Turić, Marija Jovanovac

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Bioidea d.o.o. za istraživanje i razvoj

Država: Hrvatska

Email: tvoja@bioidea.com.hr

Web: http://www.bioidea.com.hr

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Projekt Naturavita – Monitoring kukaca

Kratki opis inovacije: Projekt “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA” jedan je od najvećih strateških projekata u kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa, financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Korisnik projekta su Hrvatske šume d.o.o. zajedno s partnerima Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatske vode, Javna ustanova “Park prirode Kopački rit” i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Tvrtka Bioidea d.o.o. podugovorena je za monitoring kukaca koji obuhvaća ciljne vrste poput vretenaca, vrste dvoprugasti kozak i kiseličin vatreni plavac, te kartiranje saproksilnih kornjaša. Kroz dvogodišnji period praćena je prisutnost i brojnost ciljnih zaštićenih vrsta.

Duži opis inovacije: Istraživanje Monitoring kukaca rađeno je u periodu od dvije godine, odnosno od 2021.-2022. godine s naglaskom na ljetne mjesece u Parku prirode Kopački rit. Vodeni kukci su indikatori kvalitete vodenih ekosustava, od prisutnosti velike količine nutrijenata pa sve do zagađenosti vode različitim polutantima. Tijekom monitoringa vrste dvoprugasti kozak (lat. Graphoderus bilineatus) korištene su dvije metode uzorkovanja, metoda poteza ručnom mrežom i metoda klopka - boca s atraktantom. S druge strane saproksilni kornjaši su dobri indikatori kvalitete stanište i njihova prisutnost je dokaz očuvanosti samog staništa. Monitoring saproksilnih kornjaša provodio se na dva načina, postavljanjem klopki za uzorkovanje i neposrednim opažanjem, odnosno traženjem tragova aktivnosti. Ciljne vrste kornjaša za koje je proveden monitoring su dvoprugasti kozak (lat. Graphoderus bilineatus), hrastova strizibuba (lat. Cerambyx cerdo), obični jelenak (lat. Lucanus cervus), te plosnati potkornjak (lat. Cucujus cinnaberinus) i naborani potkornjak (lat. Rhysodes sulcatus). Od 5 ciljnih vrsta kornjaša pronađene su 4 vrste i to: dvoprugasti kozak, obični jelanak, hrastova strizibuba i plosnati potkornjak. Istraživanje je rađeno s ciljem utvrđivanja stanja flore i faune PP Kopački rit kako bi se što bolje upoznala bioraznolikost i stanje staništa, a s tim i doprinijelo očuvanju šuma, te vlažnih i poplavnih područja parka .

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Project Naturavita - Insect Monitoring

Kratki opis inovacije: The project "Demining, restoration and protection of forests and forest land in protected and Natura 2000 areas in the Danube-Drava region - NATURAVITA" is one of the largest strategic projects in which the goal is demining, restoration and protection of forests, forest land and water resources. Project is financed from the European structural and investment funds. T The beneficiaries of the project are Hrvatske šume d.o.o. together with partners the Ministry of the Interior, Croatian Waters, the Public Institution "Kopački rit Nature Park" and the Ministry of Regional Development and European Union Funds. The company Bioidea Ltd. is subcontracted for insect monitoring, which includes the monitoring of dragonflies, mapping of saproxylic and aquatic beetles and the large copper. The presence and number of target protected species were monitored throughout the two-year period.

Duži opis inovacije: Insect Monitoring research was conducted over a period of two years, i.e. from 2021-2022. with an emphasis on the summer months in the Kopački rit Nature Park. Aquatic insects are indicators of the quality of aquatic ecosystems, from the presence of a large amount of nutrients to water pollution with various pollutants. Two sampling methods were used during the monitoring of aquatic beetles (lat. Graphoderus bilineatus), the hand net method and the trap-bottle method with an attractant. On the other hand, saproxylic beetles are good indicators of habitat quality and their presence is proof of the preservation of the habitat itself. Monitoring of sapoxyl beetles was carried out in two ways, by setting traps for sampling and direct observation, i.e. looking for traces of activity. The target species of beetles for which monitoring was carried out are Graphoderus bilineatus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Cucujus cinnaberinus and Rhysodes sulcatus. Of the 5 target species of beetles, 4 species were found: Graphoderus bilineatus, Lucanus cervus, Cucujus cinnaberinus and Cerambyx cerdo. The research was carried out with the aim of determining the state of the flora and fauna of the Kopački rit PP in order to get to know the biodiversity and the state of the habitat, and thereby contribute to the preservation of forests and wet and flooded areas of the park.

Prednosti inovacije

Vodeni i saproksilni kornjaši su kukci koji su svrstani u kategoriju indikatora bioraznolikosti te se koriste u odabiru prioritetnih staništa za očuvanje i upravljanje vodenim ekosustavima . Kontinuiranim istraživanjima dokazano je kako vodeni kornjaši imaju niz prednosti koje im omogućuju status potencijalnih indikatora bioraznolikosti. Među ostalim to su: lako uzorkovanje, činjenica da su jedini pripadnici makrobeskralježnjaka slatkih voda koji su prisutni u svim vodenim staništima, dobro poznata biologija i rasprostranjenost na određenom području, a dovoljno su informativni na višoj taksonomskoj razini, roda ili porodice.

Namjena inovacije

Istraživanje vodenih i saproksilnih kornjaša provodi se s ciljem utvrđivanja stanja vodenih i šumskih ekosustava. Sve veći utjecaj djelovanja čovjeka, ali i invazivnih vrsta dovode do smanjenja brojnosti ciljnih zaštićenih vrsta. Stoga je važno provoditi sustavni monitoring vodenih i saproksilnih kornjaša, te očuvati istraživana područja kroz mjere restaruacije ili revitalizacije.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Ostalo (engl. Other)

Traženo partnerstvo

Ugovor o tehničkoj suradnji (engl. Technical cooperation agreement)

Kategorija

Socijalna ekonomija i lokalne ekonomije

Secured By miniOrange