Punionica za električne romobile

Autori: Marko Rešetar Rudić i Robert Rudić

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Asempo d.o.o.

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Punionica za električne romobile

Kratki opis inovacije: Tehnološki razvoj kao i inovacije u segmentu održivih prijevoznih sredstava, doveli su do toga da je električni romobil postao sve privlačnija i učestalija investicija široj populaciji, osobito u gradskim sredinama čija je glavna značajka sve veća urbana mobilnost i rastuće prometno opterećenje. Električni romobili prijevozno su sredstvo čije su najveće prednosti praktičnost, ekonomičnost i ekološka prihvatljivost što mu daje novu dimenziju u urbanoj mobilnosti na kratke udaljenosti. Međutim, iako postaje sve učestaliji oblik prijevoza, mreža javnih punionica nije dovoljno razvijena tako da korisnici moraju dobro kalkulirati rute i aktivnosti za koje će koristiti ovaj oblik prijevoza.

Duži opis inovacije: Cilj Projekta jest izgradnja prvih javnih gradskih i prigradskih punionica za električne romobile. One će svim korisnicima tog prijevoznog sredstva, neovisno o modelu, pružiti sigurno mjesto za punjenje romobila dok su na poslu ili dok obavljaju razne obaveze za vrijeme i poslije radnog vremena kao što su odlazak u banku, odlazak k doktoru, poslovni sastanci, kupovina i druge. Najveća prednost koju električni romobili donose u području urbane mobilnosti jest izbjegavanje gradskih prometnih gužvi i gubitak vremena koji pojedinac izgubi tražeći slobodno mjesto za parking. Provedbom Projekta izgradnje prve mreže javnih gradskih i prigradskih punionica za električne romobile olakšat će se svi navedeni problemi. Električni romobili prijevozno su sredstvo čije su najveće prednosti praktičnost, ekonomičnost i ekološka prihvatljivost, međutim trenutno stanje jest takvo da mreža javnih punionica nije dovoljno razvijena tako da su korisnici primorani puniti vlastite romobile u uredu, kod kuće ili na nekom drugom mjestu gdje im je punjenje omogućeno. Trenutno najveći problem u poslovanju tvrtke Asempo d.o.o. predstavlja nedostatak financijskih sredstava kako bi se osigurali svi potrebni strojevi i alati potrebni za izgradnju gotove, certificirane, punionice za električne romobile spremne za tržište. Taj nedostatak utječe na sporost razvoja tvrtke, a u isto vrijeme rezultira visokim troškovima, nižom efikasnošću poslovnih procesa kao što su nabava materijala, prodaja, marketing i ljudski resursi, odnosno nemogućnost zapošljavanja kvalitetnih osoba kako bi tvrtka rasla i razvijala se. Navedeni problemi adekvatno će se riješiti nabavnom potrebnih strojeva i alata što će omogućiti zapošljavanje stručnog kadra te ubrzati proces proizvodnje punionice i njihovo kasnije održavanje. Tvrtka Asempo d.o.o. će na taj način povezati navedene poslovne procese i omogućiti njihovu sinergiju. Nadalje, adekvatno upravljanje ljudskim resursima dovest će do praćenja produktivnosti zaposlenika što će stvoriti uvjete za njihovo nagrađivanje, educiranje i daljnji razvoj čime će se skratiti vrijeme potrebno za proizvodnju punionica te riješiti problem njihovog održavanja. Stavljanje na raspolaganje dijela kapitala tvrtke otvoriti će priliku za provedbu poslovne analitike koja je nužna za daljnji razvoj što je ujedno politika kvalitetnog i optimalnog upravljanja tvrtkom. Predmet projekta jest razvoj punionice i prilagodljivog načina punjenja svakog modela električnog romobila. Takav način punjenja omogućuje siguran, „zdrav“ i kvalitetan način, kao da se puni kod kuće svojim originalnim punjačem. Energija koja je potrebna za napuniti električni romobil dolazit će iz ekološkog izvora, točnije od obnovljive energije koju stvaraju solarni paneli. Tvrtka Asempo d.o.o. teži ka zelenoj i održivoj proizvodnji. Stoga, cilj je da izvor električne energije bude što čišći i prirodniji, a isto tako da i sama konstrukcija punionice bude izrađena od recikliranih materijala, najviše plastike koju će se obrađivati 3D printerima, a u slučaju proizvodnih grešaka, materijal se može ponovno reciklirati te koristiti u proizvodnji iste ili drugog proizvoda. U sklopu konstrukcije punionice postojat će osam solarnih panela koji će biti okrenuti prema najsunčanijem smjeru, točnije smjeru istok-zapad jer upravo taj smjer omogućava najveću proizvodnju i najveći protok energije tijekom dana. Uz navedenu konstrukciju solarnih panela i stanica za punjenje, tvrtka Asempo d.o.o. planira napraviti sun tracking system koji će pratiti sunčevo kretanje i tijekom dana maksimalno prikupljati sunčevu energiju. Navedeni paneli će puniti baterije koje će biti integrirane u punionicu, što će omogućiti konstantan izvor napajanja električnih romobila bez opterećivanja gradske mreže električne energije, a dugoročni cilj je da se naprave i zalihe baterija, točnije baterije koje će se aktivirati ukoliko se pojedina baterija unutar punionice isprazni. Vjerojatnosti za to su minimalne jer će naš sustav biti konstantno praćen, ali ukoliko dođe do takve situacije, servisni tim će krenuti u razrješenje problema. U sklopu punionice, za osobe koje imaju dodatnu bateriju na svom električnom romobilu, postojat će dodatni punjač kako bi se baterija romobila i dodatna eksterna baterija mogle puniti u isto vrijeme. Pogodnost punionice bit će ta da omogući maksimalnu zaštitu od krađe sa posebnim sustavom za zaključavanje. Dodatnu opcija koju će korisnik imati biti će dodatni oblik dvojne sigurnosti, tj. opcije zaključavanja romobila koji koristi magnetsku bravu na dva dijela u punionici kako bi sigurnost bila maksimalna i na takav način sama punionica protuprovalna. Uz navedenu punionicu, napraviti će se i aplikacija koja će korisniku pružati sve nužne informacije kao što je sama dostupnost punionice na mjestima gdje one postoje, točnije da li je punionica zauzeta ili slobodna, koliko dugo električni romobil koristi punionicu, puni li se ili je samo zaključan te će se putem iste generirati kod za otključavanje i izvršavati plaćanje usluge zaključavanja i punjenja. Također, punionice će biti osigurane sustavima za detekciju dima, sustavima za nadzor baterija kako na romobilu, tako i na samoj glavnoj bateriji punionice kako bi se na vrijeme uočilo prima li romobil previše ili premalo električne energije te da li postoji neki problem s glavnom baterijom punionice koja napaja sam romobil. Punionica će biti certificirana i testirana na sve vrste mogućih problema, na visoku temperaturu, vatru, kratke spojeve, vodu nisku temperaturu i led. S obzirom na to da Prijavitelj, tvrtka Asempo d.o.o., posluje u specifičnoj tržišnoj niši, ključ uspjeha je maksimalno optimiziranje svih procesa unutar tvrtke s proizvodnjom kako bi se omogućila učinkovita organizacija rada koje će dovesti do prihoda, a samim time rezultirati i bolji tržišni položaj.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Charging stations for electric scooters

Kratki opis inovacije: Technological development, as well as innovations in the segment of sustainable means of transport, have led to the fact that the electric scooters has become an increasingly attractive and frequent investment for the wider population, especially in urban areas whose main feature is increasing urban mobility and growing traffic load. Electric scooters are a means of transport whose greatest advantages are practicality, economy and environmental friendliness, which gives it a new dimension in short-distance urban mobility. However, even though it is becoming an increasingly frequent form of transport, the network of public filling stations is not sufficiently developed, so users must carefully calculate the routes and activities for which they will use this form of transport.

Duži opis inovacije: The goal of this Project is the construction of the first public urban and suburban charging stations for electric scooters. They will provide to all users, of that means of transport and regardless of the model, a safe place to charge their e-scooter while they are at work or while performing various duties during and after working hours, such as going to the bank, going to the doctor, business meetings, shopping and others. The biggest advantage that e-scooters bring in the field of urban mobility is avoiding city traffic jams and the loss of time that an individual loses looking for a free parking space. The implementation of the Project for the construction of the first network public city and suburban charging stations for electric scooters will alleviate all problems mentiond above. E-scooters are a means of transport whose greatest advantages are practicality, economy and environmental friendliness. However, the current situation is such that the network of public charging stations is not sufficiently developed, so users are forced to charge their own scooters in the office, at home or in another place where charging is available or enabled but if previously asked. Currently, the biggest problem in the business of Asempo d.o.o. represents a lack of financial resources to provide all the necessary machinery and tools needed to build a fully developed, certified, market-ready EV charging station. This lack affects the slowness of the company's development, and at the same time results in high costs, lower efficiency of business processes such as procurement of materials, sales, marketing and human resources, i.e. which leads to the impossibility of hiring quality people in order for the company to grow and develop. The aforementioned problems will be adequately solved by purchasing the necessary machines and tools, which will enable the employment of professional staff and speed up the production process of the bottling plant and its subsequent maintenance. The company Asempo d.o.o. will thus connect the mentioned business processes and enable their synergy. Furthermore, adequate management of human resources will lead to the monitoring of employee productivity, which will create conditions for their reward, education and further development, which will shorten the time required for the production of bottling plants and solve the problem of their maintenance. Making part of the company's capital available will open an opportunity to implement business analytics, which is necessary for further development, which is also a policy of quality and optimal company management. The subject of the project is the development of a charging station and an adaptable charging method for each model of electric scooter. Such a charging method enables a safe, "healthy" and high-quality way, as if charging at home with your original charger. The energy needed to charge the e-scooter will come from an ecological source, more precisely from renewable energy generated by solar panels. The company Asempo d.o.o. tends towards green and sustainable production. Therefore, the goal is for the source of electricity to be as clean and natural as possible, and also for the construction of the filling station itself to be made of recycled materials, mostly plastic that will be processed by 3D printers, and in case of manufacturing errors, the material can be recycled again and used in production of the same or another product. As part of the construction of the charging station, there will be eight solar panels that will be facing the sunniest direction, more precisely the east-west direction, because it is this direction that enables the highest production and the highest flow of energy during the day. In addition to the aforementioned construction of solar panels and charging stations, the company Asempo d.o.o. plans to create a sun tracking system that will monitor the sun's movement and collect solar energy as much as possible during the day. The mentioned panels will charge the batteries that will be integrated into the charging station, which will enable a constant source of power for electric vehicles without burdening the city's electricity grid, and the long-term goal is to create a stock of batteries, more specifically batteries that will be activated if a single battery inside the charging station becomes empty. The probabilities for this situation are minimal because our system will be constantly monitored, but if such a situation occurs, the service team will start solving the problem. As part of the charging station, for people who have an additional battery on their electric scooter, there will be an additional charger so that the e-scooter's battery and the additional external battery can be charged at the same time. The convenience of the filling station will be to provide maximum protection against theft with a special locking system. An additional option that the user will have will be an additional form of double security, i.e. the option of locking the e-scooter that uses a magnetic lock in two parts in the filling station in order to maximize security and in this way the filling station itself is anti-burglary. In addition to the specified charging station, an application will be created that will provide the user with all the necessary information, such as the availability of charging stations in places where they exist, more specifically, whether the charging station is in use or free, how long the electric scooter has been using the charging station, whether it is charging or just locked and an unlocking code will be generated through it and payment for the lock and charge service will be made. Also, charging stations will be provided with smoke detection systems, battery monitoring systems both on the e-scooter and on the main battery of the charging station in order to detect in time whether the e-scooter is receiving too much or too little electricity and if there is a problem with the main battery of the charging station which powers the e-scooter itself. The charging station will be certified and tested for all kinds of possible problems, for high temperature, fire, short circuits, low temperature water and ice. Considering that the Applicant, the company Asempo d.o.o., operates in a specific market niche, the key to success is the maximum optimization of all processes within the company with production in order to enable efficient work organization that will lead to income, and thus result in a better market position.

Prednosti inovacije

Od 2017. godine kada su se prvi put pojavili na prometnicama, potražnja i korištenje električnih prijevoznih sredstava, prvenstveno romobila, znatno se povećala zbog niza faktora koji su utjecali na razvoj ovog segmenta tržišta. S vremenom su se ti proizvodi razvili do te mjere da ih ljudi danas koriste svakodnevno u svrhu obavljanja raznih obaveza poput odlaska na fakultet, posao, dućan, za dostavu hrane ili jednostavno odlazak na kavu kako bi uštedili na gorivu i vremenu koje bi se utrošilo u gradskom prijevozu ili osobnom automobilu. Poznato je kako čovjek traži načine uštede vremena i pronalaženje najbržih ruti u prometu kako bi što prije obavio putovanje od točke A do točke B. Upravo taj problem rješavaju električni romobili. Tehnološki razvoj kao i inovacije u segmentu održivih prijevoznih sredstava doveli su do toga da je električni romobil postao sve privlačnija i učestalija investicija široj populaciji, osobito u urbanim sredinama čija je glavna značajka sve veća urbana mobilnost i rastuće prometno opterećenje kao što su prometni čepovi, manjak parkirnih mjesta i javnih garaža te neadekvatan javni gradski prijevoz koji se odvija na uglavnom istim prometnicama što još više utječe na gradske gužve. Nadalje, težnja gotovo svih većih europskih gradova jest proširivanje pješačkih zona i „izbacivanje“ pojedinih automobila iz užeg središta gradova. Veće prometno opterećenje generira i druge probleme od kojih je najveći onečišćenje okoliša bukom i ispušnim plinovima motornih vozila što ima štetne učinke ne samo na okoliš nego i na zdravlje ljudi. Time se električni romobili pokazao kao prijevozno sredstvo čije su najveće prednosti praktičnost, ekonomičnost i ekološka prihvatljivost što im daje novu dimenziju u urbanoj eko-mobilnosti na kratke udaljenosti. Također, uslijed pandemije COVID-19, sve više ljudi odlučilo se za ovaj oblik prijevoza, ali i drugim mikromobilnim opcijama, kako bi izbjegli rizik zaraze koji za sobom nosi vožnja javnim gradskim prijevozom. Taj se trend nastavio i nakon popuštanja mjera, a upravo navedene prednosti samo su neki od razloga zbog kojih je svakim danom sve više vlasnika ovog prijevoznog sredstva pa proporcionalno tome dolazi do potrebe za javnim punionicama za e-romobile. Prema anketama korisnika električnih romobila, četvrtina do polovice vožnji zamijenilo je putovanje koje bi se moglo voziti automobilom (McKinsey, 2020.). Podaci prikupljeni istraživanjem tržišta i konkurencije opravdavaju svrhu i osnovanost punionica, a to potvrđuju i rezultati ankete koju je tvrtka Asempo d.o.o. provela 2021. godine među 449 ispitanika, od čega je 184 korisnika električnih romobila. Rezultati su pokazali da čak 70.1 posto ispitanika električni romobil koristi za prijateljska druženja, shopping, odlazak u kino, banku, doktoru i sl., a 66.8 posto isključivo za odlazak na posao. Nadalje, odlazak na sportske i slične aktivnosti s električnim romobilom putuje čak 34.2 posto ispitanika, a na fakultet 6 posto. Najvećim prednostima električnih romobila ispitanici smatraju: veliku mobilnost (vožnja u bilo koje vrijeme do željenih mjesta, s prekidima radi obavljanja drugih obaveza, izbjegavanje gužvi i sl., čak 82.2 posto ispitanika), uštedu vremena (71 posto ispitanika), nepostojanje problema u nalaženju slobodnog parkirnog mjesta kao s automobilom (70.8 posto ispitanika) te isplativost samog romobila (64.1 posto ispitanika). Rezultati ankete tvrtke Asempo d.o.o. također su pokazali da većina ispitanika, njih 47.4 posto, ne namjerava nabaviti električni romobil zbog nemogućnosti sigurnog parkiranja romobila vani i punjenja istog. Uzevši u obzir sve rezultate, može se zaključiti kako postoji valjani razlog za potrebom uspostavljanja mreže javnih gradskih i prigradskih punionica za e-romobile. Nadalje, tvrtka Asempo d.o.o. svjesna je činjenice kako je klimatska tranzicija jedan od ključnih prioriteta Europskog vijeća i Vijeća EU-a. Pokretanjem Europskog zelenog plana u prosincu 2019. klimatska politika i mjere na razini EU-a dobile su nov poticaj, a tvrtka Asempo d.o.o. svakako svojim poslovanjem želi doprinijeti i u tom segmentu. Europskim propisom o klimi postignut je dogovor s ciljem smanjenja neto emisija stakleničkih plinova (tj. emisija nakon što se odbiju uklanjanja) za najmanje 55 posto do 2030. u odnosu na 1990. godinu. Jedan od najjednostavnijih načina za smanjenje ugljičnog otiska (eng. Carbon Footprint) jest putovanje bez emisija, a s obzirom na to da se električni romobili napajaju punjivom baterijom samim time ne emitiraju štetne plinove i ne zahtijevaju konvencionalna goriva za kretanje. Prema EPA-i (eng. Environmental Protection Agency), prosječno putničko vozilo ispušta 4.6 metričkih tona ugljičnog dioksida godišnje. Životni ciklus električnih romobila, od nabavke materijala do proizvodnje, danas se sve više produžuje i na taj se način također doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova. Svjesni te činjenice, tvrtka Asempo d.o.o. planira i punionice učiniti okolišno prihvatljivima na način da u budućnosti razvije tehnologiju koja će iz zraka izvlačiti ugljični dioksid, metan i ostale štetne plinove te na taj način doprinijeti društvu koje teži otpornosti na klimatske promjene i koje je u potpunosti prilagođeno neizbježnim učincima klimatskih promjena.

Namjena inovacije

Punionica za električne romobile namijenjena je svim kupcima, tj. svim vlasnicima električnih romobila. U tu skupinu spadaju učenici srednjih škola stariji od 18 godina, studenti i ostale punoljetne osobe koje koriste romobile za odlazak na posao. Također, unutar tržišta biti će zahvaćeni i mnogi poslovni subjekti koji pružaju usluge iznajmljivanja romobila, dostavljanja hrane, poštanske i kurirske usluge, kao i male i velike tvrtke u IT-u čiji zaposlenici koriste e-romobil i koji ispred svojih poduzeća žele imati mrežu punionica za vlastite zaposlenike, ali i ostali sektori poput npr. turizma. Također, ciljnu skupinu čine i mnoge javne ustanove, a koje ljudi redovito posjećuju (banke, bolnice, liječnici obiteljske medicine, zubne i veteriranrske ordinacije, trgovački centri i lanci, sportske i brojne druge ustanove).

Zaštita intelektualnog vlasništva

Ostalo (engl. Other)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor

Kategorija

Automobilizam, promet i povezanost

Secured By miniOrange