ResoBoost: Povećanje razlučivosti daljinskih podataka za precizno upravljanje okolišem

Autori: Domagoj Hackenberger Kutuzović; Tamara Đerđ; Branimir Hackenberger Kutuzović

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: BioQuant d.o.o. za istraživanje i razvoj

Država: Hrvatska

Email: info@bioquant.hr

Web: https://www.bioquant.hr/

Foto galerija

Video galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: ResoBoost: Povećanje razlučivosti daljinskih podataka za precizno upravljanje okolišem

Kratki opis inovacije: U doba u kojem su detalji ključni, satelitske snimke i njihovi produkti često ne pružaju dostatnu detaljnost i prostornu razlučivost. ResoBoost nudi rješenje za poboljšanje. Premošćujemo jaz između satelitske i bespilotne tehnologije, obogaćujući satelitske slike podacima visoke razlučivosti prikupljenim bespilotnim letjelicama. Pažljivi odabir mjesta za uzorkovanje bespilotnim letjelicama omogućuje maksimizaciju kvalitete integracije podataka visoke prostorne razlučivosti u skupove podataka prikupljene satelitima. Poboljšanje prostorne razlučivosti satelitskih podataka na cjelokupnom području od interesa postiže se pomoću napredne metode dubokog učenja. Zašto je sve to bitno? Uspjeh ekoloških inicijativa ovisi o točnosti podataka. Zahvaljujući dubokoj analizi te integraciji daljinskih podataka različite prostorne razlučivosti, ResoBoost omogućuje dionicima detaljniji uvid u stanje okoliša. ResoBoost ne poboljšava samo kvalitetu podataka, već i cjelokupni pristup procesu. Sve to je moguće uz smanjenje potrebe za radom na terenu i štednju dragocjenih resursa – vremena i novca. Zakoračite u budućnost upravljanja okolišem uz ResoBoost: kombinaciju preciznosti, učinkovitosti i inovacije.

Duži opis inovacije: U današnjem svijetu brzih promjena, detaljnost podataka o okolišu je od iznimnog značaja za pravovremeno donošenje optimalnih odluka. Iako satelitske snimke pružaju široku prostornu pokrivenost, često ne sadrže razinu detalja koja je preduvjet za donošenje odluka temeljenih na podacima. ResoBoost koristi uzorke podataka visoke prostorne razlučivosti prikupljene bespilotnim letjelicama. Ovo nisu obični uzorci; pažljivo su odabrani na temelju ključnih ekoloških i zemljopisnih kriterija kako bi se obuhvatili najrelevantniji detalji. Koristeći napredne algoritme i tehnike dubokog učenja, uzorci visoke prostorne razlučivosti se zatim integriraju u skup podataka niske razlučivosti prikupljen satelitima, a širokog prostornog raspona. Ova fuzija je više od pukog preklapanja jednog skupa podataka preko drugog. Umjesto toga, poboljšava i povećava rezoluciju cijelog skupa satelitskih podataka, pružajući sveobuhvatan pogled na potrebno područje na dosad neviđenoj razini detalja. Razumijevanje nijansi u promjenama nekog područja može drastično promijeniti rezultate upravljanja okolišem. Uz ResoBoost, dionici više nisu ograničeni na opće informacije o okolišu temeljene na satelitskim podacima. Sada imaju pristup mnoštvu informacija, gdje male promjene u okolišu koje su prije bile nevidljive u podacima niske rezolucije postaju jasno vidljive. Posljedice su dalekosežne. ResoBoost ne samo da poboljšava kvalitetu podataka, već transformira i sam proces upravljanja okolišem. Terenski timovi koji su uobičajeno imali zadatak opsežnog prikupljanja podataka sada se mogu osloniti na učinkovitiji pristup. ResoBoost koristi prednosti tehnologija satelita i bespilotnih letjelica kako bi osigurao pametnije odluke, smanjen rad na terenu i značajne uštede vremena i resursa. Ukratko, ResoBoost je više od pukog tehnološkog napretka. Ovo je nova paradigma u upravljanju okolišem. Spajanjem satelitskih snimki široke pokrivenosti s detaljnim podacima prikupljenim bespilotnim letjelicama, ResoBoost može pružiti sveobuhvatan prikaz visoke razlučivosti bilo kojeg potrebnog područja. Dobrodošli u budućnost upravljanja okolišem s ResoBoostom, gdje se preciznost susreće s opsegom.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: ResoBoost: Enhancing Satellite Data Resolution for Precision Environmental Management

Kratki opis inovacije: In an era where detailed data is paramount, traditional satellite imagery often doesn't deliver the necessary granularity. ResoBoost is here to change that narrative. We bridge the gap between satellite and drone technologies, infusing high-resolution drone data into traditionally low-resolution satellite images. By strategically choosing our drone sampling points, we integrate high-resolution details into more extensive satellite datasets. Utilizing state-of-the-art deep learning methodologies, our system enhances every pixel, ensuring that the combined data is not just merged but truly integrated. Why does this matter? Environmental initiatives thrive on accurate data. With ResoBoost's advanced fusion of satellite and drone data, stakeholders can acquire deep, unparalleled insights into their environments. More than just enhancing data, ResoBoost optimizes the entire process. Stakeholders experience vast improvements in accuracy, all while reducing fieldwork, saving valuable resources—both time and money. Dive into the future of environmental management with ResoBoost: where precision, efficiency, and innovation converge.

Duži opis inovacije: In today's dynamic world, the depth and granularity of environmental data are pivotal. While traditional satellite imagery offers vast coverage, it often misses the fine-grained details that make a significant difference in data-driven decision-making. ResoBoost leverages the unparalleled precision of drone-captured high-resolution samples. These aren't just any samples; they are meticulously chosen based on key ecological and geographical criteria to capture the most pertinent details. Through advanced algorithms and deep learning techniques, these drone data samples are then integrated into the broader, low-resolution satellite data. This fusion doesn't merely overlay one dataset on top of the other. Instead, it enhances and elevates the entire satellite dataset's resolution, providing a comprehensive view of the region of interest with an unprecedented level of detail. Understanding the intricate nuances of a region can drastically change environmental management outcomes. With ResoBoost, stakeholders are no longer limited to the broad strokes of satellite data. They now have access to a rich tapestry of information, where minute environmental shifts, previously undetectable in low-resolution data, come into sharp focus. The implications of this are profound. ResoBoost not only amplifies the quality of data but also transforms the very process of environmental management. Field teams, traditionally burdened with extensive data collection efforts, can now rely on a more streamlined approach. By harnessing the best of both satellite and drone technologies, ResoBoost ensures more informed decision-making, reduced fieldwork, and significant savings in time and resources. To summarize, ResoBoost is not just a technological advancement; it's a new paradigm in environmental management. By seamlessly blending the expansive scope of satellite imagery with the granular detail of strategic drone samples, we offer a holistic, high-resolution view of any region of interest. Welcome to the future with ResoBoost, where precision and scale unite.

Prednosti inovacije

1. Povećana razlučivost podataka: ResoBoost omogućuje spajanje daljinskih podataka niske (satelitski podaci) i visoke (podaci prikupljeni bespilotnim letjelicama) prostorne rezolucije, čime se značajno povećava razlučivost i detaljnost informacija o okolišu. 2. Precizno upravljanje okolišem: Zahvaljujući visokoj razlučivosti podataka, ResoBoost omogućuje precizno praćenje promjena u okolišu, što je ključno za učinkovito upravljanje resursima, zaštitu ekosustava i planiranje održivih zahvata u okolišu. 3. Optimizacija resursa: Korištenjem naprednih algoritama i strategija za odabir lokacija “uzorkovanja” pomoću bespilotnih letjelica, ResoBoost omogućuje maksimalnu točnost s minimalnim terenskim radom, čime se štede vrijeme, ljudski resursi i novac. 4. Održivo upravljanje okolišem: ResoBoost pridonosi održivosti kroz precizno i učinkovito upravljanje okolišem, što je ključno za dugoročno očuvanje prirodnih resursa. 5. Konkurentska prednost: Korisnici ResoBoosta dobivaju konkurentsku prednost jer imaju pristup visokokvalitetnim podacima i alatima za donošenje informiranih odluka u okviru svojih industrija. 6. Smanjenje negativnog utjecaja: Korištenjem inovativnih tehnika i tehnologija, ResoBoost pomaže smanjiti negativan utjecaj na okoliš, što je posebno važno u kontekstu očuvanja prirodnih resursa. 7. Smanjenje rizika: Bolja informiranost i točnost podataka koje pruža ResoBoost smanjuju rizik od donošenja pogrešnih odluka, što može imati dalekosežne posljedice.

Namjena inovacije

1. Precizno upravljanje okolišem: ResoBoost omogućuje praćenje i analizu okoliša s nevjerojatnom razlučivošću, što je ključno za identifikaciju promjena u ekološkim sustavima i planiranje mjera zaštite okoliša. 2. Ekološka istraživanja: Znanstvenici i istraživači mogu koristiti ResoBoost za prikupljanje visokokvalitetnih podataka o okolišu radi boljeg razumijevanja prirodnih procesa i promjena. 3. Upravljanje prirodnim resursima: Industrije kao što su rudarstvo, nafta i plin, šumarstvo i ribarstvo mogu koristiti ResoBoost za optimizaciju eksploatacije prirodnih resursa, smanjenje negativnog utjecaja i povećanje održivosti. 4. Urbano planiranje: Gradovi i urbanisti mogu koristiti ResoBoost za praćenje urbanih promjena, upravljanje resursima i planiranje održivih urbanih prostora. 5. Agronomija i poljoprivreda: ResoBoost pomaže poljoprivrednicima u optimizaciji resursa, praćenju usjeva i boljem upravljanju poljoprivrednim zemljištima. 6. Zaštita ekosustava: Parkovi, rezervati i organizacije za očuvanje prirode mogu koristiti ResoBoost za praćenje i zaštitu ekosustava i bioraznolikosti. 7. Planiranje infrastrukture: Inženjeri i urbanisti mogu koristiti ResoBoost za planiranje infrastrukture, kao što su ceste, mostovi i električne mreže, uzimajući u obzir okolišne čimbenike. 8. Prevencija prirodnih katastrofa: Rano upozoravanje na prirodne katastrofe, poput poplava ili požara, moguće je uz pomoć ResoBoosta, što pomaže u spašavanju života i imovine. 9. Zaštita voda i morskih resursa: ResoBoost moguće je koristiti za praćenje stanja vodnih tijela i očuvanje morskih ekosustava. 10. Održiva energija: Energija vjetra i solarna energija mogu se bolje planirati i upravljati uz pomoć podataka dobivenih ResoBoostom.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Poslovna tajna (engl. Secret Know-how)

Kategorija

Digitalna tehnologija

Secured By miniOrange