Solarno vozilo sa autonomijom vožnje za edukaciju mladih

Autori: Željko Hederić, Ivan Aleksi, Bruno Žulj, Mario Čačić, Tin Benšić, Goran Kurtović, Nikola Veić, Mario Srnović

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Država: Hrvatska

Email: ferit@ferit.hr

Web: https://www.ferit.unios.hr

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Solarno vozilo sa autonomijom vožnje za edukaciju mladih

Kratki opis inovacije: Solarno električno vozilo razvijeno prema propisima utrke World Solar Challenge koristi fotonaponske panele za proizvodnju električne energije za pogon. Vozilo je preinačeno u dvosjed za prihvat dva učenika te je sustav upravljanja prilagođen da njime upravlja vozač, ali uz nadzor računalnog sustava koje korigira upravljanje da bi vozilo u svakom trenutnku vožnje ostalo na zadanoj trajektoriji i da ne premaši dozvoljenu brzinu. Inovacija se sastoji u tome da se autonomno vozilo koristi za edukaciju vožnje po pravilima te edukaciju o korištenju solarne energije kao izvora pogona.

Duži opis inovacije: U sklopu projekta „Istraživanje i razvoj solarnog električnog automobila“ koji je financiran od strane partnera iz gospodarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost razvijeno je i izrađeno solarno vozilo CROsolar01. Vozilo je proteklih godina služilo kao edukacijska platforma za upoznavanje sa mogućnostima korištenja energije sunca za pogon vozila. Iz razloga nedostatka mogućnosti da djeca mlađe dobi mogu provozati solarno vozilo na siguran način, u sklopu laboratorija za električne strojeve i hibridne pogonske sustave razvijen je autonoman sustav nadzora svih podsustava vozila u cilju da vozilo ima mogućnost autonomne vožnje prema zadanoj trajektoriji i na siguran način odgovarajućom brzinom. Slijedeća stepenica razvoja bila je da autonomni sustav radi kao limitator upravljanja vozača u smislu da vozač ima određenu slobodu upravljanja (zakretanje, ubrzavanje) a da nadređeni autonomni sustav isključivo reagira kada vozilo izađe izvan tolerancija zadane trajektorija kretanja vozila i brzine vozila. Ovakvi sustavi zahtijevaju (osim odvajanja fizičkih komandi u električne) da se vozilo opremi dodatnim osjetilnim senzorima (ultrazvučni senzori, lidar, kamere) koji prediktivno određuju poziciju kretanja vozila te autonomno vrše korekciju položaja volana i brzine vozila da bi vozilo u realnom vremenu zadržalo u kretanju. U kabini vozila vozač i suvozač imaju niz podataka prikazanih na monitorima kojima svoje iskustvo vožnje mogu nadograditi cijelim nizom edukativnih podataka. U daljnjem razvoju očekuje se povezivanje više različitih električnih vozila (solarno vozilo, električni quad) da bi se moglo na prostoru školskog igrališta osigurati simulacija realnih situacija u križanjima, na cesti, gdje bi se sustav autonomnog vozila nadogradio u sustav inteligentnog upravljanja prometom. Razvijeni autonomni sustav nadzora imati će mogućnost ugradnje na konvencionalno vozilo uz određene mehaničke preinake.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: A solar vehicle with autonomous driving for the education of young people

Kratki opis inovacije: A solar electric vehicle developed under the World Solar Challenge regulations uses photovoltaic panels to generate electricity for propulsion. The vehicle has been converted into a two-seater to accommodate two students and the steering system has been adapted to be operated by the driver but monitored by a computer system that corrects the steering so that the vehicle stays on the set path at every moment of the journey and doesn't exceed the permitted speed. The innovation is that the autonomous vehicle is used for education on driving according to the rules and the use of solar energy as a source of propulsion.

Duži opis inovacije: As part of the project "Research and Development of a Solar Electric Car", which was financed by business partners and the Fund for Environmental Protection and Energy Efficiency, the solar vehicle CROsolar01 was developed and produced. In recent years, the vehicle has served as a learning platform to learn about the possibilities of using solar energy to power vehicles. As there's no way for children of younger age to drive a solar vehicle safely, an autonomous monitoring system of all subsystems of the vehicle for electric machines and hybrid drives was developed in the lab so that the vehicle is able to drive autonomously according to a predefined trajectory and in a safe and appropriate way at speed. The next stage of development was for the autonomous system to function as a limiter of the driver's control in the sense that the driver has some freedom of control (turning, accelerating) and the higher-level autonomous system responds only when the vehicle is travelling outside the tolerances of the predetermined trajectory of vehicle movement and speed. Such systems require (in addition to separating physical commands into electrical commands) that the vehicle be equipped with additional sensory sensors (ultrasonic sensors, lidar, cameras) that anticipate the position of the vehicle's movement and autonomously correct the position of the steering wheel and the speed of the vehicle to keep the vehicle moving in real time.Inside the vehicle cabin, the driver and passenger will have a range of data displayed on the monitors, allowing them to enhance their driving experience with a whole range of educational data. In further development, several different electric vehicles (solar vehicle, electric quad) will be linked together to simulate real-life situations at intersections and on the road and expand the autonomous vehicle system into an intelligent traffic management system. The developed autonomous monitoring system will have the possibility of being installed on a conventional vehicle with certain mechanical modifications.

Prednosti inovacije

Vozilo za edukaciju vožnje sa autonomijom nadzora Edukacija vožnje na stvarnom simulatoru sa autonomnim sustavom sigurne vožnje.

Namjena inovacije

Inovacija ima svrhu primjene u edukacijskim centrima i školskim sustavima za učenje mladih pravilima vožnje u prometu, kao i u edukaciji o korištenju električnih pogona i fotonaponskog sustava napajanja vozila.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Autorsko pravo (engl. Copyright)
Ostalo (engl. Other)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor
Zajedničko ulaganje (engl. Joint venture agreement)
Ugovor o tehničkoj suradnji (engl. Technical cooperation agreement)

Kategorija

Automobilizam, promet i povezanost

Secured By miniOrange