Inventarizacija okolišnih resursa

Profil klijenta:

Jedinice lokalne i regionalne samouprave, poljoprivedna gospodarstva, investitori, potporne institucije, razvojne agencije i ostale institucije koje provode strateška prostorna planiranja.

Potrebe klijenta:

Inventarizacija okolišnih i prirodnih resursa nužna je osnova za prostorno planiranje i donošenje odluka pri upravljanju postojećim resursima. Vizualizacija prostora okolišnih resursa – gdje se oni nalaze i kako se odnose jedni prema drugima, njihovo okruženje i njihov razvoj – omogućava jaku osnovu za kvalitetno tematsko planiranje i zaštitu okoliša. Metodologija je razvijena i uspješno provedena na području više jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Osigurano rješenje koje udovoljava potrebama:

Promjene povezane upravljanjem prostorom i okolišnim resursima postavljaju dodatne zahtjeve pred prostorno planiranje na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini. One u novonastalim okolnostima kao nužnu stručnu podlogu zahtjevaju izradu detaljne analize okolišnih i prirodnih resursa prostora na području prostorno-planerskog interesa s danim smjernica za zaštitu, planiranje i upravljanje prostorom iz perspektive novonastalih potreba. Inventarizacija okolišnih resursa služi kao osnova za izmjenu prostorno planske dokumentacije za održivi razvoj istraživanog prostora uz prepoznavanje njegovih prirodnih i gospodarskih potencijala te usmjeravanje razvoja uz očuvanje.
Inventarizacija okolišnih resursa predstavlja stručnu podlogu kojom su detaljno analizirani okolišni resursi istraživanog prostora, provedeno vrednovanje prirodnih resursa kao potencijala za poljoprivrednu proizvodnju, šumarstvo i korištenje obnovljivih izvora energije, vrednovanje turističkog potencijala prostora, te vrednovanje postojećih, prirodno-ekoloških, kulturnopovijesnih i vizualno-doživljajnih kvaliteta prostora, u cilju identifikacije najvrjednijih/najranjivijih područja te procjene osjetljivosti i ugroženosti istih. Rezultat studije su dane smjernice i preporuke za zaštitu, planiranje i upravljanje istraživanim prostorom.

Svrha inventarizacije okolišnih resursa je da se njeni rezultati ugrade u prostorno planske dokumente te ostale strateške i akcijske dokumente tj. da posluži kao polazište za održivi razvoj prostora, uz prepoznavanje njegovih prirodnih i gospodarskih potencijala, usmjeravanje razvoja uz očuvanje, i isticanje karaktera i vrijednosti prostora, odnosno prepoznavanje i davanja gospodarske vrijednosti njegovim prirodno-ekološkim, kulturnopovijesnim i vizualno-doživljajnim vrijednostima. Inventarizacijom okolišnih resursa:

  • Provodi se analiza postojećeg stanja prostora koja uključuje detaljnu analizu prirodnih, kulturno-povijesnih, društveno-gospodarskih i krajobraznih obilježja prostora te usluga ekosustava
  • Vrednuje se ranjivost postojećih, prirodno-ekoloških, kulturno-povijesnih i vizualno-doživljajnih kvaliteta prostora, provodi se procjena stanja i osjetljivosti krajobraznih područja, identifikacija i procjena razvojnih pritisaka te na temelju istih procjena stanja ugroženosti prepoznatih krajobraznih područja
  • Vrednuju se prirodni resursi prostora za poljoprivredu, šumarstvo i obnovljive izvore energije
  • Provodi se vrednovanje gospodarskih potencijala prostora i njegovog turističkog potencijala
  • Izrađuju se smjernice za zaštitu, budući razvoj i upravljanje istraživanim prostorom.
X
Secured By miniOrange