PROVJERA INOVATIVNOG KONCEPTA (POC7) – JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA

Sedmim pozivom za sufinanciranje projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta (PoC7) pozivaju se zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva da prijave svoje projekte preko Prepoznatih centara zaduženih za pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementaciju projekata. Detaljne informacije o Programu PoC7 i uvjetima sufinanciranja nalaze se u «Priručniku za operativne postupke Programa provjere inovativnog koncepta». Priručnik i ostala dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama HAMAGBICRO-a (https://hamagbicro.hr/) i Prepoznatih centara.

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

 • – fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC7 natjecatelj
 • – poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

Napomena: Ovaj poziv nije namijenjen sufinanciranju projekata znanstveno-istraživačkih organizacija.

Program je namijenjen sufinanciranju pred-komercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa:

 • – provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • – izrada funkcionalnog prototipa,
 • – demonstracija tehničke izvedivosti,
 • – dodatne aktivnosti (analiza tržišta ili izrada studije isplativosti, izrada koncepata i strategija za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)).

Prihvatljivi projekti će se sufinancirati u iznosu od minimalno 35.000,00 kn do najviše 350.000,00 kn, u trajanju do najviše 12 mjeseci.

Intenzitet potpore:

 1. Mikro i mala poduzeća:

Program financira do 70% ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30% vlastitih ili drugih izvora sredstava.

 1. Srednja poduzeća:

Program financira do 60% ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40% vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 16.346.153,85 kuna raspoloživa za odobrene projekte temeljem ovog Javnog poziva osigurana su iz zajma Svjetske banke za Drugi Projekt tehnologijskog razvoja – STP II ( 78%) te iz nacionalnih izvora (22%)

Rokovi:

 • – Projektne prijave će se zaprimati od 11. lipnja 2018. godine do 12. srpnja 2018. godine, u 23:59:59 satiPrijava se podnosi na način da se zajedno sa popratnom dokumentacijom pošalje na jednu od e-mail adresa prepoznatog centra kojeg ste izabrali. Sve prijave zaprimljene nakon isteka roka za dostavu neće biti razmatrane.
 • – Rok za administrativnu provjeru prihvatljivosti od strane prepoznatih centara je 5 radnih dana od dana zatvaranja poziva odnosno do srpnja 2018. godine. Prepoznati centar e-mailom obavještava natjecatelje o ishodu administrativne provjere.
 • – Rok za dostavu rezultata administrativne provjere prihvatljivosti od strane prepoznatih centara u HAMAGBICRO je do 19. srpnja 2018. godine u 23:59:59 sati. Rezultati provjere dostavljaju se na e-mail adresu: poc@hamagbicro.hr

HAMAG-BICRO će vrednovati zaprimljene prijave projekata u sedmom krugu Programa provjere inovativnog koncepta te o ishodu obavijestiti svakog pojedinog natjecatelja putem odabranog Prepoznatog centra.

Rang lista pozitivno ocijenjenih prijava će biti javno dostupna na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Inidikativni plan za ugovaranje je listopad-studeni 2018. godine.

Sredstva temeljem ovog Poziva mogu biti dodijeljena odabranim projektima nakon uspješnog završetka restrukturiranja Drugog projekta tehnologijskog razvoja (Second Science and Technology Project, STPII) koje je u tijeku.

Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u sedmom krugu će se potpisivati ovisno o dostupnim sredstvima financiranja.

Dodijeljena potpora iz ovog Javnog poziva ne ulazi kategoriju “de minimis” potpore, koja je definirana Uredbom Europske komisije.

Prijave će voditi Prepoznati centri kao što je i TERA Tehnopolis d.o.o. Za sve dodatne informacije možete se obratiti e-mailom na gnikolasevic[at]tera[.]hr, telefonom na 031/251-000 ili osobno na adresu Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.

PoC7_Dokumentacija

 

X
Secured By miniOrange